Nàng thư ký bị chịch suốt đêm vì thính lẳng lơ Minami Kojima, Chế Nghĩa. Kiều lão sếp dàn 2.000 quân xong, một mình một ngựa đi ra, cầm song thương, nói: Nguyễn Chế Nghĩa ở đây, Thát tử nào dám xông trận? Một kẻ cưỡi ngựa bước ra, phim sex hay là danh tướng Trương Bằng Phi nước Nguyên. Y giục ngựa chạy lại, cầm kích đâm thẳng. Kiều lão sếp vận ‘Kinh Dương Thần lão sếp đồ hình chân rồng, đâm một chiêu ‘Độc lão sếp Xuất Động, tua đỏ đầu thương lay động, bóng thương thành quầng sáng phóng thẳng vào ngực Bằng Phi. Y khen: Hảo! Sau đó lách qua bên trái sượt qua mũi…